(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

Nhằm thống nhất trong toàn Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) về cách tổ chức tiếp nhận đăng ký làm thẻ thư viện cho độc giả, HTTV quy định như sau:

1. Phạm vi:

 • Chính sách này áp dụng cho tất cả thư viện thành viên của HTTV.
 • Đối tượng phục vụ là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ của các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.
 • Từ năm học 2020-2021.

2. Quy định:

 • Sinh viên năm nhất: in thẻ miễn phí với mẫu thẻ chung của HTTV.
 • Sinh viên năm 2-4, học viên sau đại học, cán bộ: Dùng thẻ sinh viên/học viên/ cán bộ/thư viện.
 • Độc giả đăng ký làm thẻ mới/làm lại thẻ đăng ký tại các thư viện trong HTTV
 • Quy định về thời hạn/ phí cấp thẻ:
Nội dung Mức phí Thời gian cấp thẻ
SV năm nhất SV năm 2-4/ HVSĐH/CB/GV
Đăng ký làm thẻ mới Miễn phí 45.000đ
14 ngày
Đăng ký làm lại thẻ  35.000đ
7 ngày

 • Phí in thẻ sẽ nộp tại thư viện độc giả đăng ký.

Lưu ý:

• Sinh viên năm nhất chỉ đăng ký thẻ miễn phí từ tháng 8 đến tháng 12.
• Thẻ in mới/ in lại sẽ do Thư viện Trung tâm in và cấp cho độc giả.
• Địa điểm nhận thẻ: tại Thư viện Trung tâm.

3. Thực hiện:

 • Tất cả các thư viện trong HTTV cam kết thực hiện chính sách làm thẻ thư viện từ năm học 2020-2021 và phổ biến rộng rãi chính sách này đến độc giả.
 • Thực hiện đăng ký làm thẻ theo quy trình thống nhất; Áp dụng các biểu mẫu kèm theo quy trình.
 • Các bộ phận phụ trách làm thẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này.
 • Lãnh đạo các thư viện thành viên trong HTTV có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo chính sách này được áp dụng triệt để; nếu có những phát sinh ngoài dự kiến của chính sách này thì báo cáo ngay cho Hội đồng thư viện ĐHQG-HCM để kịp thời xem xét xử lý

                                                                                                                                     TM. HỆ THỐNG THƯ VIỆN

                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TRUNG TÂM

                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Huỳnh Thị Mỹ Phương