(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

CHÍNH SÁCH MƯỢN LIÊN THƯ VIỆN

 

Mượn liên thư viện (MLTV) là một dịch vụ cho mượn sách, tài liệu giữa các thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài liệu của độc giả. MLTV được áp dụng trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM.

1. Phạm vi:

 • Chính sách này áp dụng cho tất cả thư viện thành viên của Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM.
 • Đối tượng phục vụ là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ của các trường, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

2. Quy định cụ thể:

 • Cho mượn: Những tài liệu được mượn về theo quy định của từng thư viện.
 • Không cho mượn: Những tài liệu chỉ được đọc tại chỗ theo quy định của từng thư viện.
 • Độc giả đăng ký mượn liên thư viện tại nơi cấp thẻ thư viện của mình.
 • Thời hạn và gia hạn: Thời hạn mượn là 14 ngày, được gia hạn thêm một lần với thời hạn 07 ngày qua email, điện thoại. 
 • Số lượng mượn: Tổng cộng tài liệu được mượn không quá 3 cuốn/1 lần mượn.
 • Thời gian đáp ứng yêu cầu: 1-3 ngày làm việc.
 • Chi phí vận chuyển: Miễn phí cho các đối tượng thuộc ĐHQG-HCM.
 • Phương thức giao nhận: Thư viện mượn cử cán bộ đến nhận sách và trả sách.

3. Xử lý vi phạm:

 • Trễ hạn: Người mượn phải nộp cho thư viện mượn tiền phạt trễ hạn là 2.000đ/cuốn/ngày. Nếu việc trễ hạn là do thư viện mượn gây ra thì thư viện mượn phải trả tiền phạt.
 • Mất tài liệu: Người mượn phải đền theo giá bìa cộng tiền xử lý kỹ thuật 100.000đ/cuốn. Nếu việc mất tài liệu là do thư viện mượn gây ra thì thư viện mượn phải trả tiền đền.
 • Hư hỏng tài liệu: Người mượn phải đền bù tùy theo mức độ hư hỏng. Nếu hư hỏng là do thư viện mượn gây ra thì thư viện mượn phải đền bù.

4. Thực hiện:

 • Tất cả các thư viện thành viên của Hệ thống thư viện ĐHQH-HCM cam kết thực hiện chính sách mượn liên thư viện từ năm học 2013–2014 và phổ biến rộng rãi chính sách này đến độc giả.
 • Thực hiện giao dịch MLTV theo quy trình thống nhất; Áp dụng phiếu đăng ký MLTV, Phiếu hẹn MLTV, Danh mục tài liệu MLTV, Danh sách thống kê MLTV theo mẫu thống nhất (kèm theo).
 • Phí thu từ dịch vụ vận chuyển và phạt trễ hạn được quyết toán hàng năm và chia đều cho thư viện mượn và thư viện cho mượn. Phí thu từ phạt mất và hư hỏng tài liệu được quyết toán hàng năm cho thư viện cho mượn.
 • Các bộ phận phụ trách mượn liên thư viện chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này và báo cáo định kỳ theo mẫu thống kê của Hệ thống.
 • Giám đốc các thư viện thành viên có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo chính sách này được áp dụng triệt để; nếu có những phát sinh ngoài dự kiến của chính sách này thì báo cáo ngay cho Hội đồng thư viện ĐHQG-HCM để kịp thời xem xét xử lý.

 

                                                                                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN

                                                                                                                                                                        Chủ tịch hội đồng

                                                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Hồng Sinh

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới