(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

  • TVTT cung cấp nguồn tài nguyên, trang thiết bị và các dịch vụ chất lượng cao phục vụ giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và cán bộ thuộc ĐHQG-HCM.
  • Ngoài ra, TVTT còn phục vụ các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên thuộc các đơn vị khác nếu có yêu cầu.
  • Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM là một đơn vị hành chính sự nghiệp độc lập, trực thuộc Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.
  • Thư viện Trung tâm là đầu mối tổ chức liên kết và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin trong hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Gồm có: Ban giám đốc và 05 phòng chức năng:

  • Phòng hành chánh tổng hợp
  • Phòng phục vụ độc giả
  • Phòng nghiệp vụ
  • Phòng tài liệu điện tử
  • Thư viện chi nhánh ký túc xá B