(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2115

Đỗ Hoàng Triều

Phó Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2116

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trịnh Nguyễn Thanh Thùy

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2311

Nguyễn Thị Tố Quyên

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2312

Ngô Thị Bé Sáu

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2311

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Võ Thị Kim Yến

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 3724 2181 ext. 2915

PHÒNG PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ

Ninh Thị Kim Duyên

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2935

PHÒNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Nguyễn Khắc Uy

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028) 3724 2181 ext. 2925

THƯ VIỆN KÝ TÚC XÁ B

Lê Thị Huyền Trân

Phụ trách

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(028)3724 2181 ext. 2924