(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn   hotline0396831160 

notification

Thư viện Trung tâm thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Thư viện, chi tiết tại đây.