(84)(28)3724 2181 ext. 2311 
  cenlib@vnuhcm.edu.vn           hotline0396831160 

Độc giả là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, cán bộ của ĐHQG-HCM có thể đến bất kỳ thư viện nào trong hệ thống thư viện ĐHQG-HCM bằng thẻ sinh viên/học viên/giảng viên/cán bộ hoặc thẻ thư viện Trung tâm để sử dụng các nguồn tài nguyên và các dịch vụ như sau:

  • Dịch vụ đọc tài liệu tại chỗ;
  • Mượn liên thư viện
  • Các nguồn tài liệu điện tử phục vụ chung trong toàn ĐHQG-HCM và tài liệu khoa học nội sinh của các thư viện (sách, tạp chí điện tử, luận văn, các đề tài nghiên cứu đã được số hóa và đưa lên Internet);
  • Các dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Độc giả phải tuân thủ nội quy, các quy định cũng như các mức phí dịch vụ của các thư viện khi đến sử dụng (nếu có).

 

Danh sách các thư viện thành viên của Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM

  Thư viện Trung tâm 

  Thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

  Thư viện trường Đại học Bách Khoa 

  Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Thư viện trường Đại học Kinh tế - Luật 

  Thư viện trường Đại học Quốc tế 

  Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin 

  Thư viện Viện Môi trường Tài nguyên