In bài này 

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

CHÍNH SÁCH MƯỢN LIÊN THƯ VIỆN

 

Mượn liên thư viện (MLTV) là một dịch vụ cho mượn sách, tài liệu giữa các thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài liệu của độc giả. MLTV được áp dụng trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM.

1. Phạm vi:

2. Quy định cụ thể:

3. Xử lý vi phạm:

4. Thực hiện:

 

                                                                                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG THƯ VIỆN

                                                                                                                                                                        Chủ tịch hội đồng

                                                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Hồng Sinh

 


 CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 

   Giới thiệu chung về hệ thống thư viện

   Các thư viện trong hệ thống

   Danh sách các nhóm chuyên trách

   Chính sách phục vụ chung

   Chính sách mượn liên thư viện

   Tài liệu mới